Privacy en disclaimer van Financieel Centrum Alkmaar

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers. Indien u vragen heeft kun u altijd contact met mij opnemen viainfo@financieelcentrumalkmaar.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.

Privacybeleid van Financieel Centrum Alkmaar

Via de website Financieel Centrum Alkmaar.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Financieel Centrum Alkmaar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat ik

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via dit privacy statement;
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst om toestemming vraag om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen, die in mijn opdracht persoonsgegevens van u verwerken;
 • het recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Financieel Centrum Alkmaar verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De dienst, die u bij mij wilt afnemen
 • Gegevens betreffende uw aanvraag om contact met u op te nemen.

Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door mij verwerkt, nl.

 • het tot stand brengen van contact door middel van het contactformulier;

Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zal ik deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. De genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u aan mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mail bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@financieelcentrumalkmaar.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Delen met anderen

Financieel Centrum Alkmaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen moet ik derden inschakelen om mij te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Ik geef geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.
Financieel Centrum Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Financieel Centrum Alkmaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bij mij een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door mij worden verwerkt. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit mijn systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Ik zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

U kunt dit verzoek aan mij sturen per e-mail aan info@financieelcentrumalkmaar.nl of per post naar Financieel Centrum Alkmaar, Vlietwaard 20, 1824 LA Alkmaar.

Beveiliging

Financieel Centrum Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u van mening zijn dat ik uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt heb en dat ik geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Ik raad u daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat u de laatste versie hebt gezien.

Financieel Centrum Alkmaar

J.M. (John) Norder FFP RB